چاپ مقاله
مولف: مدیر سایت   
مقاله جناب آقای دکتر بهنام عزیزی عضو هیات علمی ریاضی کلیبر با عنوان   Certain numerical results in non-associative structures  در Springer نمایه شد.
 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها