روز پرستار
مولف: مدیر سایت   

پرستار رحمت الهی است که با دستان شفا بخش و نگاه پر از محبتش چراغ امید را در دل بیمار روشن می کند.


 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها