صفحه اصلی
برگزاری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر
مولف: مدیر سایت   

جلسه انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر در مورخ 97.01.26 با حضور معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر نظیرزاده و سرپرست کمیته تحقیقات سرکار خانم آوازه برگزار گردید، پس از رای گیری دانشجویان ذیل به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

محمد لطفی  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95  26 رای
علی جباروکیلی  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95  21 رای
علی بدلی  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94  17 رای
علی تقوی  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95  16 رای
پیام رجبی  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94  15 رای
خانم پورفرض اله  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 96  14 رای
روزبه سیفی  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95  14 رای


 

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها