کارآموزی
مولف: مدیر سایت   

فرایند کار

1-تهیه یک برگ پرینت از فرم شماره 1 و تکمیل آن
2-مراجعه به محل کارآموزی و اخذ موافقت سرپرست کارآموزی(حداکثر تا دو هفته بعد از انتخاب واحد)
3-مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ معرفی نامه رسمی جهت ارائه به محل کارآموزی و استاد مربوطه
4-شروع کارآموزی در شرکت/ اداره متناسب با ساعت قید شده در معرفی نامه و تکمیل دوره ای فرم شماره 2
5-تکمیل فرم شماره 3 بعد از گذراندن دوره و تایید آن توسط سرپرست محل کارآموزی و اخذ گواهینامه اتمام کارآموزی
6-مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ فرم نمره و تحویل آن به استاد مربوطه(حداکثر تا پایان امتحانات ترم جاری)


دانلود فرمهای کارآموزی

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها