ایجاد ساختمان هتل - مهمانسرا در واحد کلیبر
مولف: مدیر سایت   

با تلاشهای ریاست واحد و مساعدت نماینده محترم شهرستان کلیبر بزودی واحد کلیبر صاحب یکی از بهترین هتل-  مهانسراهای منطقه 13 خواهد شد. این امر که با درایت رئیس واحد و اخذ مجوز از سازمان صورت گرفته بزودی در فاز 2 ساختمان خوابگاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کلیبر تحقق خواهد یافت که هم از نظر مالی برای واحد و هم از نظر ارائه خدمات به کلیه واحدها و مهمانان عزیز شهرستان منبع قابل تقدیر خواهد شد.

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها