کارشناسی
مولف: مدیر سایت   

کارشناسی پیوسته :

رشته های علم انسانی شامل:

 • حسابداری
 • حقوق
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازرگانی
 • علوم تربیتی - مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت دولتی


رشته های علوم مهندسی شامل:

 • مهندسی برق الکترونیک
 • مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 • مهندسی عمران
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)
 • علوم و صنایع غذایی
رشته های علوم هنر شامل:

 • مهندسی معماری

رشته های علوم پایه شامل :

 • ریاضی کاربردی


کارشناسی ناپیوسته:

 • علمی کاربردی حسابداری
 • مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق
 • مهندسی تکنولوژی برق-قدرت
 • مهندسی تکنولوژی معماری
 • مهندسی تولیدات دامی
 • مهندسی تولیدات گیاهی
 • آموزش ریاضی
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

 
سامانه امور پایان نامه
سامانه ساها